2015-12-02

Druki - Dla pracodawców

  Nazwa pliku Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy
plik doc Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy.doc pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
plik pdf WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W RAMACH JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE.pdf pobierz
plik doc WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W RAMACH JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE.doc pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy - WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do umowy - WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr 2 do umowy - Lista obecności.pdf pobierz
plik docx Załącznik nr 2 do umowy - Lista obecności.docx pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
plik xls Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minis.xls pobierz
plik pdf Oświadczenie kwartalne.pdf pobierz
plik doc Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.doc pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do wniosku.doc pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do wniosku.doc pobierz
plik doc Załącznik nr 3 do wniosku.doc pobierz
plik doc Załącznik nr 4 do wniosku.doc pobierz
plik doc Załącznik nr 5 do wniosku.doc pobierz
Kategoria: Organizacja staży
plik pdf Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf pobierz
plik doc Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.doc pobierz
plik pdf Promesa zatrudnienia Beneficjenta Stażu FP.pdf pobierz
plik doc Promesa zatrudnienia Beneficjenta Stażu FP.doc pobierz
plik pdf Wzór umowy o zorganizowanie stażu bez promesy zatrudnienia.pdf pobierz
plik doc Wzór umowy o zorganizowanie stażu bez promesy zatrudnienia.doc pobierz
plik pdf Wzór umowy o zorganizowanie stażu z promesą zatrudnienia.pdf pobierz
plik doc Wzór umowy o zorganizowanie stażu z promesą zatrudnienia.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy - wzór programu stażu.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do umowy - wzór programu stażu.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr 2 do umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych - OPINIA.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych - OPINIA.doc pobierz
plik pdf Ankieta organizatora stażu.pdf pobierz
plik doc Ankieta organizatora stażu.doc pobierz
plik pdf Lista obecności.pdf pobierz
plik doc Lista obecności.doc pobierz
plik pdf Wniosek o udzielenie dni wolnych.pdf pobierz
plik doc Wniosek o udzielenie dni wolnych.doc pobierz
plik pdf Sprawozdanie z przebiegu stażu.pdf pobierz
plik doc Sprawozdanie z przebiegu stażu.doc pobierz
plik pdf Ankieta stażysty.pdf pobierz
plik doc Ankieta stażysty.doc pobierz
Kategoria: Prace Interwencyjne
plik pdf Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych.pdf pobierz
plik doc Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr.1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr.1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.docx pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls pobierz
plik pdf Załcznik nr 1 do umowy - WNIOSEK O ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do umowy - Rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach PI.doc pobierz
Kategoria: Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
plik pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de-minimis.pdf pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de-minimis.xls pobierz
plik pdf Wniosek o dofinansowanie +50.pdf pobierz
plik doc Wniosek o dofinansowanie +50.doc pobierz
plik doc Wniosek o wypłatę dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.doc pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
plik pdf Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.pdf pobierz
plik pdf Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.pdf pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do porozumienia - wniosek o refundacje prac społecznie użytecznych.pdf pobierz
plik docx Załącznik nr 2 do porozumienia - ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych.docx pobierz
plik pdf Załącznik nr 3 do porozumienia - lista obecności.pdf pobierz
Kategoria: Roboty publiczne
plik doc Wniosek o organizacje robot publicznych.doc pobierz
plik pdf Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robot publicznych (dla umów zawartych przed 31 lipca 2014).pdf pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls pobierz
plik pdf Wniosek o organizację robót publicznych - de minimis.pdf pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy/porozumienia - wniosek o zwrot części kosztów.pdf pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do umowy/porozumienia - rozliczenie finansowe.doc pobierz
Kategoria: Wnioski dla niepełnosprawnych
plik pdf Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.pdf pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców
plik pdf Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawi, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.pdf pobierz
plik pdf Zawiadomienie o niepodjęciu bądź przerwaniu zatrudnienia przez cudzoziemca.pdf pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
plik pdf Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.pdf pobierz
plik doc Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 - formularz informacji.pdf pobierz
plik xls Załącznik nr 1 - formularz informacji.xls pobierz
plik pdf Załącznik nr 2 - Informacja o szkoleniu/ egzaminie.pdf pobierz
plik docx Załącznik nr 2 - Informacja o szkoleniu/ egzaminie.docx pobierz
Kategoria: Refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
plik pdf Wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów z pracodawcą.pdf pobierz
plik doc Wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów z pracodawcą.doc pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie de minimis.pdf pobierz
plik docx Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie de minimis.docx pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy - wniosek o zwrot częsci kosztów.pdf pobierz
plik docx Załącznik nr 1 do umowy - wniosek o zwrot częsci kosztów.docx pobierz
plik pdf Załącznik nr 2 do umowy - rozliczenie finansowe.pdf pobierz
plik docx Załącznik nr 2 do umowy - rozliczenie finansowe.docx pobierz
plik pdf Oświadczenie kwartalne.pdf pobierz
plik doc Oświadczenie kwartalne.doc pobierz
plik pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf pobierz